Beskrivelse
Show/Hide
Inddrivelse af ejendomsskatterestancer, som er fortrinsberettigede fordringer, dvs. fordringer, der hviler på fast ejendom med fortrinsstillet lovbestemt panteret.
KLE-nummer
Show/Hide
25.45.14 Inddrivelse af fortrinsberettigede fordringer
Tid til udlægsindsats Skyldner har ikke betalt efter x dage Advokatfirmaet gennemfører sammen med fogedretten tvangsauktionen. 25.45.14 - Opkrævning og  Inddrivelse - Ejendomsskatterestance - sub Overdrag til advokat Retsplejeloven § 561 Eftersom skyldneren ikke har betalt sin gæld overdrages sagen til fogedretten, og varetages nu af et udvalgt advokatfirma. Gælden opgøres. 
IK 140: Anmodning om gennemføre tvangsauktion
 
Kommunen oplyser skyldner om tvangsauktionen IK 150: Oplys om salg og overdragelse til advokat. 25.45.14 - Opkrævning og  Inddrivelse - Ejendomsskatterestance - sub Opfølgning på udlægsindsats Ejendomsskatrestance Gældsopgørelsen skal revideres i forhold til udlæg Der kan ske helt eller delvis betaling. Skyldner kan henvende sig om information. 25.45.14 - Opkrævning og  Inddrivelse - Ejendomsskatterestance - sub Gennemfør udlægsindsats Kommunen afholder møde med skyldneren, der ikke er mødepligtig, og der foretages en udlægsindsats. IK 120 udlægsblad udfyldes.
 
Tjekliste til udlægsforretningen:
Er tilsigelsen i orden? Er der blevet varslet? Er gælden forfalden?
 
Selve mødet:
Udlægsbladet udfyldes under mødet.
Eventuelle indsigelser noteres og sendes videre til fogedretten.
Skyldner skal vejledes om sin retsstilling.
Man kan spørge skyldner, om han vil frasige sig kald og varsel. Det vil sige, at ny gæld, der kommer til, kan den medregnes uden, at der skal gennemføres en ny udlægsforretning.
Det skal fremgå, at skyldner er blevet varslet om tvangsauktion.
Note: Efter gennemførelse af udlægsforretning har skyldner 4 uger til at klage i. Klagen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. 25.45.14 -Opkrævning og  Inddrivelse - Ejendomsskatterestance - sub Underretning om udlægsforretning Retsafgiftsloven §16 Skatteinddrivelsesloven § 3 Gældsinddrivelsesloven § 1a Retsplejeloven § 493 Retsplejeloven § 508 Ejendomsskatrestance Beregn retsafgift Den kommunale pantefoged opgør gælden og beregner retsafgiften og renter. Underretningen sendes til skyldner og eventuel medhæfter - begge opkræves hele det skyldige beløb.
 
IK 110: Underretning om udlægsforretning sendes til skyldner og evt. medhæfter. Bilag: IK 125 Opgørelse over udlægsbeløb. Gældopsgørelsen skal indeholde: Gældstype, sidste rettidige betalingsdato og renter og retsafgift.
IK 110 sendes med digital post. Hvis borgeren er fritaget for digital post sendes med brev.  
 
Hvis der er en medhæfter, sender man selvstændig brev - IK 110 og IK 125: OPGØRELSE OVER UDLÆGSBELØB  til medhæfter. Man kan lave udlæg for flere ejendomme. I blanket og brevskabeloner er der taget udgangspunkt i kommunernes ønske om at lave udlægsforretning for hver ejendom. Det skal det fremgå af gældsopgørelsen, at retsafgiften fordeles over ejendommene.
 
Man kan sende IK 130 Varsel om tvangsauktion samtidig, hvis man ønsker det.
 Kommunen modtager betaling fra tvangsauktionen, og håndterer resterende gæld som skyldneren evt. skulle have. 
Der skal udstedes en samtykkeerklæring til den nye ejer. Samtykkeerkæringen sendes til advokaten. 25.45.14 - Opkrævning og  Inddrivelse - Ejendomsskatterestance - sub Foretag Ændringer til udlægsindsats Skatteinddrivelsesloven § 6 Tinglysningsloven § 37-38 Retsplejeloven §§ 518-519 Straffeloven § 283 Ejendomsskatterestancer Revider gældsopgørelsen Ændringer i udlægsindsatsen kan ske som følge af:
1. Skyldner betaler gælden - proces afsluttes. Hvis skyldner betaler for meget, refunderes det overskydende beløb til NemKonto.
2.Kommunen vælger at indgå en afdragsordning - proces afsluttes.
3. Skyldner betaler noget af gælden- beløbet fratrækkes gælden.
Hvis både skyldner og medhæfter betaler det fulde beløb, regnes den første indbetaling, som betaling af gælden, og betalingen refunderes til nr. to skyldner, som indbetaler. Kommune
25.45.14 - Opkrævning og  Inddrivelse - ejendomsskatterestance - hovedproces