Beskrivelse
Show/Hide
Det er kommunen, der er drivkraften i kommunale fællesprojekter, mens Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer vejledning under processen.
Et kommunalt fællesprojekt kan inddeles på to måder:
- Kommunen kan af egen drift tage initiativ til at igangsætte er fællesprojekt.
- En eller flere grundejere anmoder kommunen om at igangsætte en proces. Grundejerne sender en skriftlig anmodning til kommunen. Anmodningen skal indeholde en begrundelse for projektet samt et forslag til hvilke ejendomme, som kan inddrages i projektet.

KLE-nummer
Show/Hide
01.24.04 Kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse
Det er ikke obligatorisk at afholde møder, men en god ide at inddrage berørte grundejere tidligt i processen.
Kommunen tager stilling til, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at oprette et lag med de retsvirkninger, som følger deraf. 
Der er erfaringer, der viser, at det kan være fornuftigt at vente med at oprette laget, indtil projektet er konkret, og der ligger forslag til en bidragsfordeling. Dermed bliver grundejere medlem af laget på et oplyst grundlag. I andre tilfælde har lagene imidlertid været oprettet tidligere, og har spillet en aktiv rolle i forhold til at komme med forslag til bidragsfordeling. 01.24.04 - Kystbeskyttelse - Kommunalt fællesprojekt sub bidragsfordeling Kystbeskyttelsesloven § 9a Kystbeskyttelsesloven § 9 Kystbeskyttelsesloven § 8 Kystbeskyttelsesloven § 7 Processen til fordeling af bidrag er alene vejledende for kommunerne. Den enkelte kommune skal fortsat foretage et konkret skøn i hver enkelt sag og herved sikre, at der tages højde for lokale og individuelle forhold i forbindelse med, at der træffes afgørelse om bidragsfordeling. Kystbeskyttelsesloven § 2, stk 1-2 Det er obligatorisk at indhente en udtalelse fra Kystdirektoratet. Anmodningen om udtalelse skal indeholde en beskrivelse af de planlagte  kystbeskyttelsesforanstaltninger, herunder  linieføring/placering.
Det er valgfrit at indhente udtalelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.
Der kan indhentes en udtalelse fra de ejere af fast ejendom, der kan opnå beskyttelse eller anden fordel ved projektet. 01.24.04 - Kystbeskyttelse - Kommunalt fællesprojekt - sub Afgørelse Kystbeskyttelsesloven § 5b, stk 2 Kystbeskyttelsesloven § 5a Kommunen træffer afgørelse om det konkrete projekt, herunder inkluderet lovgivning, miljøvurdering og konsekvensvurdering.
Afgørelsen skal offentliggøres digitalt. 01.24.04 - Kystbeskyttelse - Kommunalt fællesprojekt sub Høring Kystbeskyttelsesloven § 5, stk 2-5 Det konkrete projekt sendes i høring hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt, ejere af naboejendomme og interessenter. Høringsfristen er minimum 4 uger. Høringsmaterialet består af en redegørelse for, hvilke foranstaltninger, der skal gennemføres, og hvilke udgifter der skal afholdes, og hvordan de skal fordeles. Der er gode erfaringer med at afholde informationsmøder, når høringsmaterialet er sendt ud. Herved har kommunen mulighed for at uddybe og besvare spørgsmål i forhold til det valgte projekt. Kystbeskyttelse -  Er forudsætningerne til stede for at udregne bidragsfordeling? Projektudarbejdelsen får forud for fremsendelse af en konkret ansøgning. 
Ofte vil det være kommunen selv som bygherre, der indgiver ansøgningen, men det kan også være et kystlag.
Der kræves først en formel ansøgning efter, at Kystdirektoratet har givet en udtalelse, og kommunalbestyrelsen har besluttet at fremme projektet. 01.24.04 - Kystbeskyttelse - Kommunalt fællesprojekt sub Afgør om projekt skal fremmes Kystbeskyttelsesloven § 2a Projektet kan afvises, hvis Kystdirektoratet ikke bakker op. En beslutning om at fremme projektet er ikke en endelig afgørelse, men alene et procestrin og kan derfor ikke påklages. Hvis der træffes beslutning om at fremme projektet underrettes de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel ved projektet. Kystbeskyttelsesloven § 1a Ejere af fast ejendom
01.24.04 - Kystbeskyttelse - Kommunal fællesprojekt Hovedproces