Beskrivelse
Show/Hide
Processen der foreligger når en borger ansøger kommunen om en landzonetilladelse.

Der ligger ofte en screeningsproces forud for ansøgningen, hvor det bliver afklaret om, der er behov for landzonetilladelse. Det kan foregå ved, at ansøgeren kontakter kommunen telefonisk eller via mail. En stor del af landzonetilladelsessagerne kommer via byggesager, hvor sagsbehandlingen viser, at der er behov for en landzonetilladelse. Andre afdelinger i kommunen fx miljø kan også opdage behov for landzonetilladelse. Sager vedrørende udstykning kommer næsten altid via en landsinspektør.

KLE-nummer
Show/Hide
01.03.03 Udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse i landzone
Relateret materiale
Show/Hide
Planloven § 13 Planloven § 35, stk 2 Hvis kommunen vurderer, at pågældende projekt forudsætter udarbejdelsen af en ny lokalplan, bliver dette meddelt til ansøgeren med klagevejledning.
 
Note: 
Typisk vil en ny lokalplan overflødiggøre behovet for landzonetilladelse, fordi tilladelsen indarbejdes i lokalplanen. Sagen afgøres. Udfald: Landzonetilladelse gives eller der gives afslag. 
Eventuelle kommentarer og indsigelser fra naboer indgår i vurderingen. Skal sagen offentliggøres? Planloven § 35, stk 8 Landzonetilladelser skal offentliggøres, men det kan undlades i enkelte tilfælde. Skal være skriftligt. Et afslag skal indeholde vejledning om klagemuligheder. Planloven § 35, stk 4-5 Naboer bliver orienteret. I nogle tilfælde vil der være andre interessenter, som skal orienteres. Naboer til ejendom, hvor der søges om landzonetilladelse kan have en væsentlig interesse i sagens udfald. De har derfor krav på at blive orienteret skriftligt og har ret til at kommentere afgørelser, som har betydning for dem.
 
Note:
Personkredsen der skal orienteres er den samme som i bestemmelsen om naboorientering ved dispensationer fra Byggeloven. Dvs. personkredsen omfatter ejere og brugere af de ejendomme, der grænser op til den ejendom, hvor der søges tilladelser. Evt. også genboer. Planloven § 36 Ansøgeren informeres om, at der ikke er behov for at søge landzonetilladelse. Evt. skal byggeri anmeldes. I Planloven findes en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelser. Nogle af disse undtagelser skal anmeldes til kommunen. Planloven §§ 35-37 Sagen oprettes i sagsbehandlingssystem. Kommunen kontakter ansøger for supplerende oplysninger.
01.03.03 - Landzonetilladelse - Landzonetilladelse - Ansøgning om