Beskrivelse
Show/Hide
Sub-proces til 01.24.08 - Kystbeskyttelse - Enkeltprojekt - sub Oplys sag - Vurderer oplysning...

S
agsbehandleren vurdere, om projektet vil påvirke et Natura2000 område eller bilag IV arter (fx markfirben), og om projektet derfor udløser en konsekvensvurdering.

I forbindelse med en konsekvensvurdering skal projektet bl.a. vurderes med hensyn til den mulige påvirkning af områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare.

Hvis det vurderes, at der skal udarbejdes en konsekvensvurdering, sender sagsbehandleren en anmodning herom til ansøger, der er ansvarlig for udarbejdelse af vurderingen. I forbindelse med at ansøgeren orienteres om, at vurderingen skal udar bejdes, skal kommunens vurdering heraf beskrives og begrundes.
Afgørelsen i forhold til, om der skal foretages en konsekvensvurdering, er en selvstændig forvalt ningsretlig afgørelse, og det betyder, at der består en selvstændig begrundelsespligt.

Man bør oprette en seperat sag til konsekvensvurderingen. Den journaliseres med KL Emnenummer 01.05.18

KLE-nummer
Show/Hide
01.05.18 Internationale naturbeskyttelsesområder
Afgørelsen af om hvorvidt, der skal foretages en konsekvensvurdering er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Derfor bør der oprettes en sag. Endvidere vil man kunne genfinde Konsekvensvurderingen uden at skulle søge vi Kystbeskyttelsessagen. Hvis det vurderes, at der skal udarbejdes en konsekvensvurdering, sender sagsbehandleren en anmodning herom til ansøger, der er ansvarlig for udarbejdelse af vurderingen. I forbindelse med at ansøgeren orienteres om, at vurderingen skal udarbejdes, skal kommunens vurdering heraf beskrives og begrundes. Afgørelsen i forhold til, om der skal foretages en konsekvensvurdering, er en selvstændig forvaltningsretlig afgørelse, og det betyder, at der består en selvstændig begrundelsespligt.
I afgørelsens begrundelsesafsnit, eller i den selvstændige orientering om, at der skal foretages en konsekvensvurdering, skal der derfor gives en forklaring på, hvorfor der skal, eller ikke skal laves en konsekvensvurdering. Begrundelsen herfor skal leve op til de generelle krav til forvaltningsretlige afgørelser. 
 Bek om administration af internationale naturbeskyttelsesområder § 6 Screening for om en ansøgning kan påvirke et Natura 2000-område.
01.05.18 - Kystbeskyttelse - Enkeltprojekt - Konsekvensvurdering